Close
Skip to content

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на Алдена ЕООД в лицето на Управителя, декларира своята политика по качество, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в организацията.
Политиката по качество е свързана с визията на ръководството за развитието на организацията при осъществяване на директния внос и търговията на едро с медицински консумативи за еднократна употреба и лични предпазни средства.
За изпълнение на политиката по качество, Ръководството на Алдена ЕООД е определило следните основни цели :
– спазване нормативните изисквания при осъществяване дейността;
– повишаване на ефективността при използване на наличните материални,
човешки и финансови ресурси;
– непрекъснато повишаване на компетентността на персонала;
– поддържане мотивацията на персонала за постоянни подобрения в ежедневната работа;
– осигуряване и поддържане на ефикасна заобикаляща среда;
– непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената система за
управление на качеството;
– повишаване удовлетвореността на клиентите;
– анализиране и наблюдение на потребностите, изискванията и очакванията на заинтересованите страни
За постигане на тези цели Ръководството на Алдена ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.
Ръководството на Алдена ЕООД е създало условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в организацията и за активното съдействие на персонала в нейното развитие.
Като Управител на Алдена ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество.

20.01.2022 година                                          Управител: Атанас Драгоев

Версия 1/20.01.2022